Teksty-matreshki” Vladimira Nabokova (Slavistische Beiträge, Band 152, München: Otto Sagner, 1982), 252 pp.

 

Teksty-matreshki” Vladimira Nabokova  Revised 2d ed. (St. Petersburg: Kircideli, 2004). 

 

“The Shattered Mirror: A Study of Nabokov’s Destructive Method in Despair,” in Structuralist Review (Winter, 1981), 25-38.

 

“The ‘Matreshka-technique’ in Nabokov’s ‘Lips to Lips’,” in The Vladimir Nabokov Research Newsletter (Spring, 1982),13-16.

 

“Dostoevsky and Nabokov: The Morality of Structure in Crime and Punishment and Despair,” in Dostoevsky Studies: Annual Journal of the International Dostoyevsky Society, (Klagenfurt, 1982), 157-170.

 

“The Gift: Nabokov’s Aesthetic Exorcism of Chernyshevskii,” in Canadian-American Slavic Studies, vol. 19, No. 3 (1985), 357-374.

 

“Nabokov and Pushkin,” in Transactions of the Association of Russian-American Scholars in U.S.A., vol. 20 (New York, 1987), 185-196.

 

“The Passions of Young ‘Sirin’,” The New York Times Book Review (Oct. 14, 1990) 3, 26-27.

 

“’Pushkinskie vesy’ Vladimira Nabokova,” in Iskusstvo Leningrada, No. 6, (1991), 39-46.

 

“Nabokov i Pushkin,” in Nevskoe vremja, June 20, 1991.

 

“Weighing Nabokov’s The Gift on Pushkin’s Scales,” in Cultural Mythologies of Russian Modernism: From the Golden Age to the Silver Age, eds., B. Gasparov, R. Hughes, and I. Paperno, (Berkeley: University of California Press, California Slavic Studies, 1991), 415-428.

 

“Gnosticheskaja gnusnost’ Vladimira Nabokova: Metafizika i poetika v romane ‘Priglashenie na kazn’”, in Logos , vol. 1, (Moscow, 1991), 175-184.

 

“Chto delat’ s ‘Darom’ V. Nabokova?” Obshchestvennaja mysl’, Vol. 4, (Nauka: Moscow, 1993), 59-76.

 

“Despair,” in The Garland Companion to Vladimir Nabokov, ed. V. Alexandrov, (Garland Publishing, New York and London, 1995), 88-101.

 

“Invitation to a Beheading,” in The Garland Companion to Vladimir Nabokov, ed. V. Alexandrov, (Garland Publishing, New York and London, 1955), 188-203.

 

“Nabokov and Pushkin,” in The Garland Companion to Vladimir Nabokov, ed. V. Alexandrov, (Garland Publishing, New York and London, 1995), 482-496.

 

“Poshlust,” in The Garland Companion to Vladimir Nabokov, ed. V. Alexandrov, (Garland Publishing, New York and London, 1995), 628-633.

 

“’Gnosticheskaja gnusnost’ Vladimira Nabokova: Metafizika i poetika v romane Priglashenie na kazn’, reprint in V.V. Nabokov: Pro et contra: Lichnost’ i tvorchestvo v ocenke russkix i zarubezhnyx myslitelej i issledovatelej (St. Peterburg, Izdatel’stvo Russkogo Xristianskogo gumanitarnogo instituta, 1997), pp. 476-490.

 

“Nabokov: Geroi, avtor, tekst,” in Nabokov volume of Pro et contra, ed. B. Averin, (Petersburg: RXGI, 2001), 315-327.

 

Shiski on Adam’s Head: Literary Hoaxes by Khodasevich and Nabokov,” International Nabokov Symposium, ed. O. Voronina, (St. Petersburg: V. V. Nabokov Museum, 2002), 13-23.

 

“A Visit to a Cemetery and Nabokov’s “The Visit to the Museum,” in In Other Words, eds., S. Blackwell, M. Finke, N. Perlina, et al., Indiana Slavic Studies vol. 11, 2000 (Bloomington: Indiana University Press, 2002), 349-357.

 

“Metapoetics and Metaphysics: Pushkin and Nabokov, 1799-1899” in Nabokov at Cornell, ed. G. Shapiro (Cornell Univ. Press, 2003), 103-113.

 

Teksty-matreshki” Vladimira Nabokova , (St. Petersburg: Kircideli, 2004), revised 2d paperback edition.