John R Schmitt
   
     Professor of Mathematics
     
Department of Mathematics
      Middlebury College
      Warner Hall
      Middlebury, VT 05753, USA


         Phone:1- 802-443-5952
 
         Fax:1-802-443-6020
 
         E-mail: jschmitt@middlebury.edu
 
         Office: Warner Hall 311
         Office Hours: (Fall) Monday 1:30-2:30pm, Wednesday 1:30-2:30pm, Thursday 10:30am-12pm, Friday 10-11am and by arrangement.
         
         
         
         
    
   John