John R Schmitt
   
     Professor of Mathematics
     
Department of Mathematics
      Middlebury College
      Warner Hall
      Middlebury, VT 05753, USA


         Phone:1- 802-443-5952
 
         
 
         E-mail: jschmitt@middlebury.edu
 
         Office: Warner Hall 311
         Office Hours: (Spring 2019) I am on sabbatical this semester. Please e-mail me for an appointment.
         
         
         
         
    
   John