John R Schmitt
   
     Professor of Mathematics
     
Department of Mathematics
      Middlebury College
      Warner Hall
      Middlebury, VT 05753, USA


         Phone:1- 802-443-5952
 
         
 
         E-mail: jschmitt@middlebury.edu
 
         Office: Warner Hall 311
         Office Hours: (Fall) Monday, Tuesday and Wednesday 1:30-2:30pm, and by arrangement.
         
         
         
         
    
   John